Публикации о филармонии в 2015 году

ЯНВАРЬ 2015

Па кім звоняць званы-цымбалы?

Чорна-белыя клавішы — каляровыя фарбы. Завяршыўся Міжнародны конкурс піяністаў "Мінск-2014"

Балоты запрашаюць "...кавалераў" (Польскі гурт "Балотныя кавалеры")

Як не згубіць эстэтыку "Песняроў". Канцэрт у Беларускай дзяржаўнай філармоніі, прымеркаваны да дня нараджэння Уладзіміра Мулявіна

Лічбы ўнушальныя: каля 50 мільярдаў

ТАЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО. «Сцена — магнит, который притягивает народы», — говорит народный артист России пианист Юрий Розум

Самый лучший Радамес. (Зиновий Бабий)

Ой, ты, зімачка-зіма!.. Дня­мі ў вя­лі­кай кан­цэрт­най за­ле Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі з вя­лі­кім пос­пе­хам ад­быў­ся кан­цэрт-спек­такль Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га за­слу­жа­на­га ха­рэа­гра­фіч­на­га ан­самб­ля «Ха­рош­кі».

Я прынёс вам дар. Кан­цэрт у дзень на­ра­джэн­ня Ула­дзі­мі­ра Му­ля­ві­на — тра­ды­цый­ны пра­ект Бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­най фі­лар­мо­ніі і Му­зея У. Му­ля­ві­на — ад­быў­ся ў Мін­ску

Рождественские импровизации в Белгосфилармонии. Марек Стефаньски

ФЕВРАЛЬ 2015

А.Гарбар Крокі да статуса музыкі: Аб стане і праблемах развіцця прафесійнага музычнага мастацтва і арганізацыі канцэртнай дзейнасці ў Беларусі

ПОЛЬКА БЕЛОРУССКАЯ. (Анатолий Ярмоленко)

«Шчаўкунок» — на сцэне. (Ула­дзі­слаў Хан­до­гій)

Я прынёс вам дар. (Кан­цэрт у дзень на­ра­джэн­ня Ула­дзі­мі­ра Му­ля­ві­на)

Ажывіць ільва, ці Кітайскае Свята вясны. (Па­соль­ства Кі­тай­скай На­род­най Рэс­пуб­лі­кі і Мі­ніс­тэр­ства куль­ту­ры Бе­ла­русі ар­га­ні­за­ва­лі ў Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі свят­ка­ван­не што­га­до­вай тра­ды­цыі кі­тай­ска­га на­ро­да.)

Ігар Алоўнікаў. Містыка гуку

Музычны турнір для віртуозаў. V Міжнародны кон­курс пі­яніс­таў «Мінск — 2014»

Антидива Елизавета Леонская приедет в Минск.

Вечер памяти Григория Бородулина провели в филармонии.

МАРТ 2015

Усё пачынаецца з песні (На канцэрце ў Беларускай дзяржфілармоніі, падрыхтаваным да 80-х угодкаў Рыгора Барадуліна, артысты гурта Vuraj выконвалі народныя песні Вушаччыны)

Узрушэнне Рыхтэрам. (Дзяр­жаў­ны ка­мер­ны ар­кестр Бе­ла­ру­сі пад кі­раў­ніц­твам за­слу­жа­на­га ар­тыс­та Ра­сіі Яў­ге­на Буш­ко­ва іг­раў кан­цэрт для фар­тэ­пі­я­на з ар­кест­рам Рэ-ма­жор Ёзе­фа Гай­дна, той са­мы, што вы­кон­ваў ра­зам са Свя­та­сла­вам Рых­тэ­рам. Ця­пер удзель­ні­кі бы­лі ін­шыя — ма­ла­дыя му­зы­кан­ты з Ра­сіі Ва­сі­лі­са Бер­жан­ская (са­пра­на) і Мі­ка­лай Мядз­ве­дзеў (фар­тэ­пі­я­на)

Музыканты из филармонии сыграют Баха в минских переходах.

З чаго пачынаецца спадчына? (Да 250-годдзя Агінскага)

Прыгоды "гукача" (Тэхнічныя сакрэты з трох вядомых гастролей "Песняроў")

Дмитрий Хворостовский представил свой творческий проект в Минске

Ирина Крикунова и «Паяцы» в Белорусской филармонии

Ірынін дзень з аркестрам (Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр пад кіраўніцтвам маэстра Аляксандра АНІСІМАВА прадставіць канцэртнае выкананне «Паяцаў»)

Шкала Рихтера (в день 100-летнего юбилея великого пианиста на большой сцене Белгосфилармонии звучал концерт для фортепиано с оркестром Гайдна)

Пять событий недели глазами главного дирижера Государственного симфонического оркестра, народного артиста Александра АНИСИМОВА

Калинка по-белорусски. День единения народов Беларуси и России в Минске отметят большим праздничным концертом

Игорь Задорожный с Юбилейной Концертной программой. Песни из любимых кинофильмов

АПРЕЛЬ 2015

Вечны сум паланэза. З чым не хацеў развітвацца Агінскі? 

«Музыка Залескай сядзібы». 14 сакавіка 2015 года ў канцэртнай зале музея-сядзібы М. К. Агінскага ў Залессі адбыўся цудоўны канцэрт ансамбля "Класік-Авангард"

Стыльна, з новай прыгажосцю. Канцэрт сучаснай латвійскай музыкі "Малітва Маці Тэрэзы" ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі стаўся з'явай папраўдзе еўрапейскага мастацтва найвышэйшай пробы.

Шчымлівая мелодыя для самотнай скрыпкі. Міхаіл Рыўкін: забыты дырыжор.

Малітва Маці Тэрэзы. Напрыканцы сакавіка Вялікая зала Белдзяржфілармоніі напоўнілася шыкоўнымі мелодыямі, якія беларускаму гледачу падарылі Хор Латвійскага радыё і камерны аркестр «Sinfonietta Riga» пад кіраўніцтвам славутага латвійскага дырыжора Сігвардса Клявы (стар 13).

Сильное слово – единство. День единения народов Беларуси и России — особый праздник в судьбе наших стран.

Піяніст на ўсе рукі. Народны артыст Беларусі Ігар Алоўнікаў

В Москве и Минске отметили День единения народов Беларуси и России

Мальчик и его волшебные пальчики. 13-летний Владислав Хандогий - участник концерта в честь Дня единения

МАЙ 2015

У абдымках чатырох стыхій. Гэтымі днямі Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў адзначае сваё 40-годдзе. Галоўным святочным мерапрыемствам абяцае стаць справаздачны канцэрт каледжа на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі 7 мая.

В Минске побывал поэт (Евгений Евтушенко)

Худрук белорусской филармонии награжден за заслуги перед польской культурой.

В филармонии обещают шоу аккордеона. В Большом зале 5 мая в рамках цикла "Джазовые вечера в филармонии" состоится концерт Motion Trio

Классика на струнах на сцене филармонии. Минский струнный квартет 27 мая выступит на сцене Малого зала Белгосфилармонии.

Симфония Великой Победы

ИЮНЬ 2015

З Мулявіным у сэрцы

Ад класікі да джазу. Некаторыя падзеі музычнага жыцця вартыя таго, каб на іх не проста звярнуць увагу, але зрабіць высновы і правесці цудоўныя і цёплыя летнія вечары з добрым настроем.

Где калина цвела. 4 июня в Доме Москвы в Минске состоится творческий вечер народного артиста Беларуси, художественного руководителя заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля «Сябры» Анатолия Ярмоленко

Не заржавевший камертон. Вчера в Минске открылись Дни духовной культуры России.

Оркестр, виртуоз и виолончель Тесторе в минской филармонии. На сцене выступят симфонический оркестр Республики Беларусь под руководством Александра Анисимова и солист виолончелист Марк Дробинский — ученик Мстислава Ростроповича, обладатель высокого исполнительского мастерства и уникального инструмента.

 ИЮЛЬ 2015

Чайкоўскі назаўсёды. Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь запрошаны акампанаваць удзельнікам трэцяга тура міжнароднага конкурсу, а таксама іграць на гала-канцэрце.

Юбі­лей ка­пэ­лы імя Ры­го­ра Шыр­мы

Классика камень точит.Вечера джазовой и классической музыки у минской Ратуши уже несколько суббот подряд собирают тысячи меломанов, готовых в выходной день внимать музыке Моцарта, Пьяцоллы, Вивальди.

Опередивший время. (Владимир Мулявин)

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2015

Страна «Сяброў»

Таццяна Старчанка: «Трэба ўмець рабіць нечаканыя радасці»

Марафон для музыкантаў. Філарманічны сезон узяў старт — амаль на год.

"Буйным планам" ды "не ў натоўпе". 12 верасня ў Мінску ля храма-помніка ў гонар усіх Святых адбылася Рэспубліканская акцыя "Харавое веча"

Абанемент — гэта класна! (Яўген БУШКОЎ, заслужаны артыст Расіі, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Дзяржаўнага камернага аркестра Беларусі)

У маэстро большие планы (Интервью с Александром Анисимовым)

Готовьтесь слушать: фестиваль Юрия Башмета

Космос в филармонии. Государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста Александра Анисимова открыл сезон «Симфоническим марафоном»

ОКТЯБРЬ 2015

Музыка з глыбіняў душы. ("Свята")

Ад этнічнага да класічнага. Беларускія цымбалы ў канцэрце з «Церам-квартэтам» на фестывалі Башмета.

"Жывапісаць" музыку. 28 верасня ў Палацы Рэспублікі адкрываецца Х Міжнародны фестываль Юрыя Башмета. Паводле традыцыі, на ім прагучыць і сусветная прэм'ера беларускага твора, замоўленага арганізатарамі менавіта да гэтага форуму. Сёлета гэта будзе Канцэрт для сімфанічнага аркестра "Грамадзяне горада Кале" Алега ХАДОСКІ

"Развітанне..." і сустрэча. Вечарына ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі "Час Агінскага: таленты і геніі"

З антычнасці да «чорных дзірак». «Ікар на краі часу» ў Белдзяржфілармоніі

НИКАКОЙ ТИШИНЫ. Директор художественного музея и дирижер симфонического оркестра на один вечер поменяются ролями

Музыкантам трэба нарадзіцца.(Аляксандр Музыкантаў)

Музыка в цвете. Под высокими сводами Национального художественного музея, давшими приют сокровищам изобразительного искусства, впервые зазвучала живая музыка: прошел первый вечер проекта «Палитра любимой классики», перед публикой выступил Государственный академический симфонический оркестр под управлением народного артиста Александра Анисимова.

НОЯБРЬ 2015

Дзякуючы Мулявіну беларускія песні загучалі на розных кантынентах

Дмитрий Хворостовский три дня в Минске отдыхает и репетирует в Филармонии

Дирижер Михаил Финберг: Это Мулявин, а не «Песняры», был явлением!

"Вялікая опера" і стажыроўкі. У вялікай зале Белдзяржфілармоніі выступілі лаўрэаты вядомага расійскага тэлеконкурсу "Вялікая опера" — казашка Салтанат Ахметава і беларус Ілья Сільчукоў.

На восеньскіх вакацыях. Філармоніі для дзяцей і юнацтва Беларускай дзяржаўнай філармоніі — 55 гадоў! (стар.13)

Дэ­барг — со­ла і з аркес­трам. Уні­ка­ль­ны фран­цуз­скі пі­яніст у Мін­ску

ДЕКАБРЬ 2015

Нацыянальны акадэмічны народны аркестр Беларусі імя Іосіфа Жыновіча адзначае свой 85-гадовы юбілей

Філармонія на выездзе. (Сваім экспертам у Год моладзі мы выбралі маладога піяніста, лаўрэата міжнародных конкурсаў, саліста Беларускай дзяржаўнай філармоніі Аляксандра Палякова)

Збіральнік талентаў. Адна з галоўных культурных падзей снежня — 85-гадовы юбілей старэйшага аркестравага калектыву нашай краіны — Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя Іосіфа Жыновіча.

"Аркестр тваёй краіны". Урачыстым канцэртам пад такой назвай Нацыянальны акадэмічны народны аркестр Беларусі імя Іосіфа Жыновіча адзначыў 85-годдзе на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі.

"Нар. орк." як сацсетка для профі

Жарсць з першых узмахаў. "Беларускія малюнкі" Канстанціна Сімяонава. Да 85-годдзя Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Беларусі імя Іосіфа Жыновіча

Аркестр нашай краіны. Нацыянальны акадэмічны аркестр Рэспублікі Беларусь імя Іосіфа Жыновіча (стар.13)

Уникальная лаборатория музыкальной элиты. Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр.
Нынешний год для оркестра ознаменовался большими гастролями по России и Беларуси, посвященными 70-летию Великой Победы. Они открылись 2 мая концертом в Минске в Большом зале Белорусской филармонии

 

 

 

Календарь

<<  Июль 2017  >>
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
101113141516
171819202123
24252627282930
31      

Поиск

Новости

Внимание!

Концерт цикла "Шедевры мирового органного искусства (Марек Стефаньски)", запланированный на 5 июня, ОТМЕНЁН.

 
Поздравляем!
Фольклорную группу "Купалинка" (художественный руководитель - народная артистка Беларуси Елена Телькова) с присвоением звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"!
 
Сенсация! В ноябре 2017 гитарный дуэт Анабель Монтесинос и Марко Тамайо (Куба-Австрия-Испания)!

«Выдающийся дуэт, который непременно нужно услышать» (The Washington Post)

 

          president                             
            17tibojpg
                       
           minkult
                       
           pravo
 
 

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
БЕЛОРУССКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
           logo-raschet         ticketpro small       bycard1     
                             kvitki logo 2014 bel 2  
 
Касса: (8 017) 331-16-17, 284-47-09. Отдел реализации билетов: (8 017) 284-44-33, 284-32-02.
Наш адрес: пр. Независимости, 50, 220005 г. Минск, Беларусь.  
Свидетельство о Государственной регистрации №970 от 31.08.2000 г. выдано Минским городским исполнительным комитетом.
УНН 100296574

© Все права защищены. Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония»     Создание сайта: joomla.by 2012 ©