Білетная каса:

+375 17 396-16-17

Замаўленне БІЛЕТАЎ

Год качества

Царюк Варвара (клавесин, орган)

Исполнители

Варвара Царюк – орган, лектор-музыковед (р.1992, г. Минск, Беларусь).

Варвара Царюк окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальностям «Музыковедение» (класс доцента, кандидата искусствоведения Р.Н. Аладовой, 2017 г. - магистратура) и «Орган» (класс доцента, кандидата искусствоведения В.В. Невдаха, 2018 г.).

Варвара является активным участником органных академий и мастер-классов. Принимала участие в Академии старинной музыки в Австрии (г. Грац), II Органных ассамблеях в Латвии (г. Рига), Международной органной академии в Германии (г. Любек, г. Бозау), мастер-классах Арвида Гаста (Германия), Франка Данкзагмюллера (Германия), Иоганнеса Гефферта (Германия), Христиана Шмидта (Германия), Иоганна Труммера (Австрия), Марека Стефаньского (Польша), Александра Горина (Израиль), Евгении Лисицыной (Латвия).

С 2017 года работает в Заслуженном коллективе Республики Беларусь Государственном камерном хоре Республики Беларусь, регулярно выступая в концертах органной и вокальной музыки в качестве органиста-солиста и органиста-аккомпаниатора. Исполнила партию органа в Реквиеме В.А.Моцарта KV 626 (премьера редакции Р.Левина) в составе ансамбля «Камерные солисты Минска» под руководством дирижера и клавесиниста Дмитрия Зубова.

 

Варвара Царук – арган, лектар-музыказнаўца (нар.1992, г. Мінск, Беларусь).

Варвара Царук скончыла Беларускаю дзяржаўную акадэмію музыкі па спецыяльнасцям “Музыказнаўства” (клас дацэнта, кандыдата мастацтвазнаўства Р.М. Аладавай, 2017 г. - магістратура) і “Арган” (клас дацэнта, кандыдата мастацтвазнаўства Ўл.В. Неўдаха, 2018 г.).

Варвара з’яўляецца актыўным удзельнікам арганных акадэмій і майстар-класаў. Прымала ўдзел у Акадэміі старадаўняй музыкі ў Аўстрыі (г. Грац), ІІ Арганных асамблеях у Латвіі (г. Рыга), Міжнароднай арганнай акадэміі ў Германіі (г. Любек, г. Бозау), майстар-класах Арвіда Гаста (Германія), Франка Данкзагмюлера (Германія), Іаганэса Геферта (Германія), Хрысціяна Шміта (Германія), Іагана Трумэра (Аўстрыя), Марэка Стэфаньскага (Польшча), Аляксандра Горына (Ізраіль), Яўгеніі Лісіцынай (Латвія).

З 2017 года працуе ў Заслужаным калектыве Рэспублікі Беларусь Дзяржаўным камерным хоры Рэспублікі Беларусь, рэгулярна выступаючы ў канцэртах арганнай і вакальнай музыкі ў якасці арганіста-саліста і арганіста-акампаніятара. Выконвала партыю аргана ў Рэквіеме В.А.Моцарта KV 626 (прэм’ера рэдакцыі Р.Левіна) у складзе ансамбля “Камерныя салісты Мінска” пад кіраўніцтвам дырыжора і клавесініста Дзмітрыя Зубава.

 

Varvara Tsariouk – organist, musicologist (1992, Minsk, Belarus).

Varvara Tsariouk graduated from the Belarusian State Academy of Music as a musicologist (class of Prof. R.N. Aladova, 2017 – master’s degree) and organist (class of V.V Neudach, 2018).

Varvara is an active participant in organ academies and masterclasses. She took part in the Academy of Early Music in Austria (Graz), the 2-nd Organ Assembly in Latvia (Riga), the International Organ Academy in Germany (Lübeck, Bosau), masterclasses of Arvid Gast (Germany), Frank Danksagmüller (Germany), Johannes Geffert (Germany), Christian Schmidt (Germany), Johann Trummer (Austria), Marek Stefansky (Poland), Alexander Gorin (Israel), Eugenia Lisitsyna (Latvia).

Since 2017 she has been working in the Belarusian State Chamber Choir (by the Belarusian State Philharmonic), regularly performing as an organist-soloist and organist-accompanist. She played the organ part of Requiem of W.A Mozart (KV 626, redaction by R. Levin) in the ensemble "Chamber Soloists of Minsk" led by the conductor and harpsichordist Dmitry Subow.