Білетная каса:

+375 17 396-16-17

Замаўленне БІЛЕТАЎ

Год качества

Габрусь Юрий (орган)

Юрий Габрусь – орган (р. 1981, г. Минск, Беларусь).

Юрий Габрусь окончил Академию музыки и драмы Гётеборгского университета в 2012 году (Швеция (Högskolan för Scen och Musik vid Göteborg Universitetet)) по специальности «церковная музыка и орган», где его преподавателями были известный органист, исполнитель на исторических клавишных инструментах и исследователь Джоэл Спеерстра (орган), Карин Нельсон и Йоханнес Ландгрен (литургический орган и импровизация). В 2011 году Юрий являлся студентом по обмену (ERASMUS) в Академии Искусств в Бремене (Hochschule für Kunste Bremen), где он обучался органному исполнительству под руководством знаменитого профессора Ханса Давидссона и Рудольфа Кельбера, а также органной импровизации у органиста-виртуоза профессора Кристофа Громанна. В годы учебы Юрий активно концертировал в Швеции и Германии.

С 2003 по 2006 год Юрий работал ассистентом-органистом в костеле Святого Роха (Костеле Пресвятой Троицы) в Минске. Одновременно он был главным органистом Новоапостольской церкви в Минске (с 2003 года), где и продолжает работать по настоящее время.

Юрий работал артистом хора в заслуженном коллективе Государственном камерном хоре Республики Беларусь, регулярно выступая в качестве солиста-органиста и органиста-аккомпаниатора. Он также органист и постоянный участник ансамбля «Камерные солисты Минска», возглавляемого дирижером и клавесинистом Дмитрием Зубовым.

Юрий является активным участником большого количества мастер-классов (в том числе международных академий органистов Гетеборга (2006, 2007, Messiaen Symposium 2008)) у таких органистов как Кимберли Маршалл, Уильям Портер, Стефан Робертс (США), Оливье Бомон (Франция), Ханс Давидссон, Ханс-Ула Эриксон, Микаэль Валин (Швеция), Тон Коопман (Нидерланды), Харальд Фогель (Германия), Андеш Бундеманн (Швеция), Гордон Стюарт (Великобритания), Иоганнес Труммер, Манфред Тауш (Австрия), Кристоф Хаммер, Людгер Ломанн (Германия), Жак ван Оортмерсен (Нидерланды), Бин Катрина Бриндорф (Дания), Эдуардо Мария Белотти (Италия, США), Валентина Лонго (Италия), Ростислав Выграненко (Польша).

 

Юрый Габрусь – арган (нар. 1981, Мінск, Беларусь).

Юрый Габрусь скончыў Акадэмію музыкі і тэатра Гётэборгскага Універсітэту ў 2012 годзе (Швецыя, Högskolan för Scen och Musik vid Göteborg Universitetet) па спецыяльнасці “царкоўная музыка і арган”, дзе яго выкладчыкамі былі вядомы арганіст, выканаўца на гістарычных клавішных інструментах і даследчык Джоэл Спеерстра (арган), Карын Нэльсан і Ёханэс Ляндгрэн (літургічны арган, імправізацыя). У 2011 годзе Юрый з’яўляўся студэнтам па абмене (ERASMUS) у Акадэміі Мастацтваў у Брэмене (Hochschule für Kunste Bremen), дзе ён навучаўся арганнаму выканальніцтву пад кіраўніцтвам знакамітага прафесара Ханса Давідсана і Рудольфа Кельбэра, а таксама арганнай імправізацыі ў арганіста-віртуоза прафесара Крыстофа Громана. У гады навучання Юрый актыўна канцэртаваў у Швецыі і Германіі.

З 2003 па 2006 год Юрый працаваў асістэнтам-аграністам у касцёле св. Роха ў Мінску (Касцёл Найсвяцейшай Троіцы). Адначасова ён быў галоўным арганістам Новаапостальскай царквы ў Мінску, дзе і працягвае працаваць да гэтага часу.

Юрый працавал артыстам хора ў Заслужаным калектыве Дзяржаўным камерным хоры Рэспублікі Беларусь, рэгулярна выступаючы з гэтым выдатным і высокапрафесійным калектывам у якасці саліста-арганіста і арганіста-акампаніятара. Юрый мае гонар быць таксама арганістам і пастаянным удзельнікам ансамбля “Камерныя салісты Мінска”, які ўзначальвае вядомы спецыяліст па старадаўняй музыцы, эксперт у галіне гістарычна-інфармаванага выканальніцтва, дырыжор і клавесініст Дзмітрый Зубаў.

Юрый з’яўляўся актыўным удзельнікам вялікай колькасці майстар-класаў (у тым ліку міжнародных акадэміяў для арганістаў у Гётэборгу ў 2006, 2007, а таксама ў Messiaen Symposium 2008) у такіх арганістаў як Кімбэрлі Маршал, Уільям Портэр, Стэфан Робэртс, Рональд Эбрэхт (ЗША), Аліўе Бамон (Францыя), Ханс Давідсан, Ханс-Ула Эрыксан, Мікаэль Валін, Андэш Бундэман (Швецыя), Тон Коопман, Жак ван Оортмэрсэн (Нідэрланды), Харальд Фогель, Людгер Ломан, Крыстоф Хамэр (Германія), Бін Катрына Брындорф (Данія), Эдуардо Марыя Белоці, Валянціна Лонга (Італія), Расціслаў Выграненка (Польшча-Беларусь). 

 

Yury Habrus – organist (1981, Minsk, Belarus).

Yuri Habrus graduated from the The Academy of Music and Drama of The Gothenburg University (Högskolan för Scen och Musik vid Göteborg Universitetet in 2012 (church music and organ class), where his teachers were the reknown organist and early keyboardist Dr. Joel Speerstra (organ), Dr. Prof. Karin Nelson and Dr. Johannes Landgren (liturgical organ and improvisation).

In 2011 Yury was an exchange student (ERASMUS) of The Hochschule für Kunste in Bremen, where he studied organ performance under Dr. Prof. Hans Davidsson and Rudolf Kelber, and organ improvisation under the organ virtuoso Prof. Christoph Grohmann. During his years of study Yury extensively concertizes in Sweden and Germany.

From 2003 to 2006 Yury served as an assistant-organist in the St. Roch Catholic Church of Minsk. Meanwhile he has been a titular organist of the New Apostolic Church of Minsk from 2003 until now. Yury works as well as an organ accompanist and choir singer in the Belarusian State Chamber Choir (BSCC) by the Belarusian State Philharmonic Society. He is also an organist and continuo player by The Ensemble of Minsk Chamber Soloists, which is led by the conductor and harpsichordist Dmitry Subow.

Yury was an active participant of a large number of masterclasses (incl. Göteborg International Organ Academies (2006, 2007, Messiaen Symposium 2008)) together with Kimberly Marshall, William Porter, Stephan Roberts (USA), Olivier Beaumont (France), Hans Davidsson, Hans-Ola Ericsson, Mikael Wahlin (Sweden), Ton Koopman (Netherlands), Harald Vogel (Germany), Anders Bondemann (Sweden), Gordon Stewart (UK), Johann Trummer, Manfred Tausch (Austria), Christoph Hammer, Ludger Lohmann (Germany), Jacques van Oortmerssen (Netherlands), Bine-Katrina Bryndorf (Denmark), Eduardo Maria Belotti (Italy, USA), Valentina Longo (Italy), Rostislaw Wygranenko (Poland). Yury was also a participant of several international organ competitions.